Valné zhromaždenie GK NZ

04.12.2016 20:13

     Dňa 24.11.2016 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia  GK Nové Zámky. Po sčítaní prítomných sa zistilo, že ani po predložení plnomocenstiev na zastupovanie nie je dostatočný počet členov na otvorenie riadneho valného zhromaždenia a preto bola schôdza ukončená.

Po stanovenom čase sa konalo mimoriadne zasadnutie VZ GK NZ s týmto programom: 1. otvorenie, voľba komisií 2. stanovy GK Nové Zámky 3. Voľby predsedu, hospodára a členov výboru GK Nové Zámky 4. Uznesenie a záver

    Valné zhromaždenie GK Nové Zámky schválilo zmeny stanov, tak ako boli prednesené, s účinnosťou od 24.11.2016.

    Voľba predsedu GK NZ prebehla bez problémov a predsedom sa stal Ing. Róbert Korpa, členmi výboru sa stali: Ing.Marta Hučíková, Mgr.Adriana Korpová, Miroslav Čerešňa, MUDr.Niki Száboová, Michaela Muchová. Hospodárom klubu a zároveň členom výboru sa stala Ing.Simona Pálinkásová.

Do kontrolnej komisie boli zvolení: Ing.Lenka Pálešová, JUDr. Kristína Slivoňová, Ing.Zoltán Szabó.