UPOZORNENIE

20.11.2019 10:38

Vážení členovia klubu,

nakoľko sa v posledných týždňoch šíri množstvo
nepravdivých a faktami nepodložených informácií o našom klube a o jeho
fungovaní, žiadame Vás, aby ste nešírili neoverené a nepodložené
informácie, pretože takýmto konaním sa poškodzuje dobré meno klubu. Toto môže
mať v budúcnosti pre klub nepriaznivé následky pri získavaní finančnej podpory,
či už od mesta, od kraja, od štátu ako aj od sponzorov. Za takéto konanie môže
byť člen postihnutý až vylúčením z klubu.

Činnosť výboru klubu je momentálne založená na skutočnosti, že
z pôvodne zvolených 7 členov sa viacerí vzdali funkcie a ďalší
nereflektovali na uvoľnené miesta. Preto zároveň všetkých vyzývame, aby sa
OSOBNE zúčastnili valného zhromaždenia
, kde sa bude voliť vedenie klubu na
ďalšie funkčné obdobie a kde budete mať možnosť overiť si skutočnosti.

V prípade, že sa člen dá zastupovať na VZ iným členom
(podpíše splnomocnenie), prosíme, aby túto skutočnosť mailom alebo osobne
oznámil predsedovi klubu, aby sme predišli možným obvineniam z falšovania splnomocnení.

                                              predseda GKNZ