Volebný poriadok

20.11.2019 11:22

Podmienky pre uznanie plnomocenstiev:

1.     
Ten kto udelí plnomocenstvo, na ktorom nie je
úradne overený jeho podpis (nevyžaduje sa), je povinný oznámiť udelenie
plnomocenstva a meno toho, komu ho udelil a to akýmkoľvek preukazným spôsobom -
emailom (gymklubnz@gmail.com), alebo
osobne predsedovi klubu potvrdením do zápisnice o udelení plnomocenstva. Vzory
plnomocenstiev budú distribuované trénerom jednotlivých skupín,
z plnomocenstva musí byť zrejmý rozsah splnomocnenia.

2.     
Ten, komu bolo plnomocenstvo udelené, musí jeho
originál predložiť na valnom zhromaždení a odovzdať ho pri podpise prezenčnej
listiny (je jej súčasťou).

Volebný poriadok pre voľbu Výboru, predsedu GK, hospodára,
kontrolnej komisie a jej predsedu na VZ dňa 11.12.2019

1.     
Na volebnom VZ dostane každý delegát hlasovací
lístok s menami kandidátov za každú sekciu.

2.     
Delegát s udelenou plnou mocou dostane ďalšie
hlasovacie lístky podľa počtu predložených plnomocenstiev, max. päť hlasovacích
lístkov. Za plnomocenstvo sa nepovažuje výkon volebného práva zákonným
zástupcom za člena GK mladšieho ako 18 rokov.

3.     
Voľba členov výboru, predsedu GK, hospodára,
kontrolnej komisie a jej predsedu sa uskutočňuje tajným hlasovaním.

Voľba Výboru

1.     
Kandidátov na členov Výboru navrhujú jednotlivé
sekcie GK. Každá sekcia navrhne aspoň dvoch kandidátov. Navrhovaný kandidát
musí súhlasiť s kandidatúrou.

2.     
Voľba členov výboru je tajná. Uskutočňuje sa
zakrúžkovaním práve dvoch kandidátov za každú sekciu. Členom výboru sa stávajú
dvaja kandidáti za každú sekciu s najvyšším počtom získaných hlasov v danej
sekcii tak, aby bola každá sekcia vo výbore zastúpená dvoma členmi. Každý volič
volí z kandidátov z každej sekcie.

Voľba predsedu GK

1.     
Kandidátov na predsedu GK navrhujú jednotlivé
sekcie - maximálne jedného kandidáta za každú sekciu. Navrhovaný kandidát musí
súhlasiť s kandidatúrou.

2.     
Voľba predsedu je tajná. Uskutočňuje sa
zakrúžkovaním práve jedného kandidáta za predsedu GK. Predsedom sa stáva
kandidát s najvyšším počtom hlasov, v prípade rovnakého počtu hlasov
sa voľba predsedu opakuje.

Voľba hospodára

1.     
Na funkciu hospodára klubu môže kandidovať len
člen klubu, ktorý spĺňa podmienku odbornosti.

2.     
Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje práve
jedného kandidáta na hospodára GK.

3.     
Hospodárom sa stáva kandidát, ktorý získa
najvyšší počet hlasov.

Voľba kontrolnej komisie a jej predsedu

1.     
Kandidátov na členov kontrolnej komisie navrhujú
jednotlivé sekcie GK. Každá sekcia navrhne aspoň jedného kandidáta.

2.     
Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje práve
jedného kandidáta z každej sekcie.

3.     
Členom kontrolnej komisie sa stáva jeden
kandidát z každej sekcie s najvyšším počtom získaných hlasov.

4.     
Predsedom komisie sa stáva kandidát, ktorý bol
zvolený za člena komisie a získal najvyšší počet hlasov.